เกี่ยวกับเรา

อำเภอบ้านผือ สำเนียงภาษาท้องถิ่นชาวบ้านเรียกกันว่า บ้านปรือ ด้วยมีเรื่องเล่าสืบต่อมาว่าเดิมทีบริเวณแห่งนี้มีหนองน้ำอยู่แห่งหนึ่งชื่อ หนองปรือ เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ปัจจุบันก็คงมีอยู่ แต่ขนาดเล็กลงไป ประชาชนในบริเวณนี้และใกล้เคียงได้อาศัยน้ำจากหนองนี้เป็นประจำ เห็นจะเป็นประโยชน์ด้วย หนองน้ำนี้มีประโยชน์ต่อชาวบ้าน การตั้งหมู่บ้านจึงได้ตั้งตามชื่อหนองว่า หนองปรือ นานวันเสียงพูดก็เพี้ยนเป็น บ้านผือ จนปัจจุบัน ตามหลักฐานปรากฏว่า ที่ว่าการอำเภอบ้านผือ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2447 บริเวณบ้านถ่อน หมู่ 3 ตำบลบ้านผือ โดยมีพระบริบาลภูมิเขตต์ เป็นนายอำเภอคนแรก อยู่ได้ 18 ปี ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2473 ได้ย้ายมาอยู่ที่บ้านศรีสำราญ หมู่ 8 ตำบลบ้านผือ เหตุที่ย้ายเนื่องมาจากบริเวณดังกล่าวขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภค โดยก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบ้านผือเป็นครึ่งตึกครึ่งไม้ ซ่อมแซมเมื่อ พ.ศ. 2513 จนกระทั่งวันที่ 12 ตุลาคม 2535 จึงได้เปิดใช้อาคารหลังปัจจุบัน

วิถีชีวิตชุมชน

คำขวัญประจำอำเภอ

"แหล่งอารยธรรมภูพระบาท พระมหาธาตุเจดีย์ บารมีหลวงพ่อนาค หลายหลากพระเถระดีศรีบ้านผือ เลื่องลือวัฒนธรรมไทยพวน"

ตำบลในอำเภอบ้านผือ

ตำบลบ้านผือ

เว็บไซต์อบต.บ้านผือ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ

ตำบลหายโศก

เว็บไซต์ .ไทย : หายโศก.ไทย
เว็บไซต์อบต.หายโศก : องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

ตำบลบ้านค้อ

ตำบลคำด้วง

เว็บไซต์อบต.คำด้วง : องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง

ตำบลหนองแวง

เว็บไซต์อบต.หนองแวง : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตำบลเขือน้ำ

ตำบลกลางใหญ่

เว็บไซต์อบต.กลางใหญ่ : องค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่

ตำบลจำปาโมง

เว็บไซต์อบต.จำปาโมง : องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ตำบลเมืองพาน

เว็บไซต์อบต.เมืองพาน : องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน

ตำบลหนองหัวคู

เว็บไซต์อบต.หนองหัวคู : องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

ตำบลข้าวสาร

เว็บไซต์อบต.ข้าวสาร : องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร

ตำบลโนนทอง

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

พระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่าบ้านค้อ

ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

วัดป่าบ้านค้อ ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการนำของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปณฺโญ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๘ จากเดิมเป็นป่าช้าเก่าและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ได้มีการพัฒนาเรื่อยมา ปัจจุบันวัดป่าบ้านค้อมีเนื้อที่รวม ๔๑๐ ไร่ มีเสนาสนะและการสาธารณูปโภคที่เหมาะต่อการอยู่อาศัยปฏิบัติธรรมสำหรับพระและฆราวาส มีเสนาสนะป่าเหมาะแก่การปลีกวิเวก ในส่วนของการเผยแผ่ มหาเถรสมาคมประกาศให้วัดป่าบ้านค้อเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี (ธ) แห่งที่ ๒ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท

ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาภูพาน ครอบคลุมพื้นที่ 3,430 ไร่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติที่มีชื่อว่า “ป่าเขือน้ำ” บ้านติ้ว ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี อยู่ห่างจากตัวจังหวัดระยะทางประมาณ 67 กม. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทเปิดบริการเวลา 08.00-16.30 น. อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาทแห่งนี้ ปรากฏร่องรอยของกิจกรรมของมนุษย์มาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อราว 2,000 – 3,000 ปีมาแล้ว

กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ บ้านนางาม

ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมขาติ บ้านนางาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ โดยนางอุไร สัจจะไพบูลย์ ประกอบด้วยสมาชิกในกลุ่ม 60 คน โดยมีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการและได้จดทะเบียนเข้าเป็นวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบัน ทางกลุ่มได้ผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือยอมสีธรรมชาติ โดยอาศัยวัสดุธรรมชาติต่างๆ เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ และพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นวัสดุย้อมสีธรรมชาติจนกลายเป็น ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือที่สวยงามและได้รับความนิยมอย่างสูง

วัดโพธิ์ชัยศรี (วัดหลวงพ่อนาค)

ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

วัดโพธิ์ชัยศรี หรือวัดหลวงพ่อนาค ตั้งอยู่ที่บ้านแวง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๕๕ กิโลเมตร เป็นวัดที่สร้างมาตั้งแต่โบราณกาล เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อนาค เดิมมีพื้นที่ประมาณ ๒ ไร่เศษ ต่อมามีชาวบ้านที่มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้บริจาคที่ดินให้ และบริจาคทุนทรัพย์ซื้อเพิ่มเติม จนถึงปัจจุบันมีพื้นที่ ๗๑ ไร่ ๑๔ ตารางวา

เรือนแก้วพระอุปคุต

ตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เรือนแก้วพระอุปคุต พระอุปคุตเถระเป็นพระสาวกที่มีลักษณะเด่นทางฤทธานุภาพทำหน้าที่ฝ่ายกำราบอธรรม ท่านมีชีวิตช่วงเวลาเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราช บทบาทเด่นของท่านก็คือเป็นผู้รักษาพระบรมสารีกธาตุในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช