ตำบลหายโศก

เว็บไซต์หายโศก : http://หายโศก.ไทย

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหายโศกเดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลบ้านผือ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้แยกการปกครองออกจากตำบลบ้านผือ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ตั้งชื่อว่า “ตำบลหายโศก” โดยมีกำนันคนแรกชื่อว่า “นายระเบียบ เกาะกาใต้” สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า “หายโศก” โดยชาวบ้านมีความเชื่อตามเรื่องเล่าขานกันว่า ในสมัยพญาขอม ได้มีบั้งไฟมาตกลงจนเป็นหลุมขนาดใหญ่ ซึ่งภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “โสก” จากนั้นทำให้ราษฎรใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคแล้วอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา จึงได้ขยายความคำว่า “หายโสก” เปลี่ยนแปลงมาเป็นคำว่า “หายโศก”

คำขวัญประจำตำบลหายโศก

“ หงษาวดีธานีเก่า เกลือสินเธาว์โคกสีแก้ว งามเพริดแพร้วสาวไทยพวน ชมขบวนแห่บั้งไฟแสน เป็นดินแดนลานไม้เก่า เรื่องเล่าสืบสาน ตำนานพระธาตุทรายมูล สมบูรณ์ถิ่นแก้วมังกร ”

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบันตำบลหายโศกมีหมู่บ้านจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ ๑๒๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘๐,๐๐๐ ไร่ และได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ตำบลหายโศกเป็น ๑ ใน ๑๓ ตำบลของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านผือประมาณ ๕ กิโลเมตร

มีแนวเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตำบลโคกคอน ตำบลบ้านว่าน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก ติดตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ ติดตำบลคำบง ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบ้านผือ ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เว็บไซต์อบต.หายโศก

องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก.ไทย

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

นายสายันต์ บุญมาก
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

นางสาวอชิตกาญจน์ ทองทิพย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

นายสมชัย แก้วก่ำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

นางสาวศิริพร ผาดี
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก

เขตการปกครองและประชากร

จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์อำเภอบ้านผือ ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่าตำบลหายโศก มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๑๑,๑๖๗ คน แยกเป็นชาย ๕,๕๕๗ คน หญิง ๕,๖๑๕ คน จำนวนครัวเรือน ๓,๓๙๒ ครัวเรือน

การเดินทาง

 • การคมนาคมมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๑ สายอุดรธานี – บ้านผือ – น้าโสมมีถนนลาดยางเชื่อมกับถนนมิตรภาพ จากจังหวัดอุดรธานีถึงถนนแยกเข้าบ้านผือที่บ้านดงไร่ ตำบลนาข่า อำเภอเมือง เป็นระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร จากทางแยกบ้านดงไร่ถึงอำเภอบ้านผือระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร เลี้ยวขวาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๐ เชื่อมกับอำเภอบ้านผือ – อำเภอท่าบ่อ
  ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร ถึงตำบลหายโศก
 • เส้นทางคมนาคมภายในตำบลเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ มีถนนลาดยางเชื่อมเกือบทุกหมู่บ้านยกเว้นหมู่ ๖ และหมู่ ๑๑ ที่ยังเป็นถนนลูกรังถนนติดต่อระหว่างตำบลหายโศกกับตำบลอื่น ๆ ก็มีทั้งลาดยางและลูกรัง

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • วัดป่าดอนวัวแฮม
 • วัดมงคลนิมิต
 • วัดหงษาวดี
 • วัดธาตุวารุการาม
 • วัดสวนอุบลวนาราม (วัดป่าสวนแนน)
 • ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร

แหล่งเยี่ยมชมในตำบล

 • ลานไม้เรือนเก่า
 • ทอเสื่อจากกก

ประเพณีท้องถิ่นของชาวตำบลหายโศก

 • ประเพณีบุญเดือนสี่ หรือบุญผะเหวด
 • ประเพณีบุญบั้งไฟ
ตำบลหายโศก