ตำบลหายโศก

เว็บไซต์หายโศก : https://หายโศก.ไทย

ประวัติความเป็นมา

ตำบลหายโศกเดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลบ้านผือ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้แยกการปกครองออกจากตำบลบ้านผือ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ตั้งชื่อว่า “ตำบลหายโศก” โดยมีกำนันคนแรกชื่อว่า “นายระเบียบ เกาะกาใต้” สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า “หายโศก” โดยชาวบ้านมีความเชื่อตามเรื่องเล่าขานกันว่า ในสมัยพญาขอม ได้มีบั้งไฟมาตกลงจนเป็นหลุมขนาดใหญ่ ซึ่งภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “โสก” จากนั้นทำให้ราษฎรใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคแล้วอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา จึงได้ขยายความคำว่า “หายโสก” เปลี่ยนแปลงมาเป็นคำว่า “หายโศก”

คำขวัญประจำตำบลหายโศก

“ หงษาวดีธานีเก่า เกลือสินเธาว์โคกสีแก้ว งามเพริดแพร้วสาวไทยพวน ชมขบวนแห่บั้งไฟแสน เป็นดินแดนลานไม้เก่า เรื่องเล่าสืบสาน ตำนานพระธาตุทรายมูล สมบูรณ์ถิ่นแก้วมังกร ”

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบันตำบลหายโศกมีหมู่บ้านจำนวน ๑๗ หมู่บ้าน มีพื้นที่ประมาณ ๑๒๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๘๐,๐๐๐ ไร่ และได้จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหายโศก เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๓๙ ตำบลหายโศกเป็น ๑ ใน ๑๓ ตำบลของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านผือประมาณ ๕ กิโลเมตร

มีแนวเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ดังนี้

ทิศเหนือ ติดตำบลโคกคอน ตำบลบ้านว่าน ตำบลหนองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก ติดตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ ติดตำบลคำบง ตำบลโนนทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลบ้านผือ ตำบลบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

เขตการปกครองและประชากร

จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์อำเภอบ้านผือ ณ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ พบว่าตำบลหายโศก มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น ๑๑,๑๖๗ คน แยกเป็นชาย ๕,๕๕๗ คน หญิง ๕,๖๑๕ คน จำนวนครัวเรือน ๓,๓๙๒ ครัวเรือน

การเดินทาง

 • การคมนาคมมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๑ สายอุดรธานี – บ้านผือ – น้าโสมมีถนนลาดยางเชื่อมกับถนนมิตรภาพ จากจังหวัดอุดรธานีถึงถนนแยกเข้าบ้านผือที่บ้านดงไร่ ตำบลนาข่า อำเภอเมือง เป็นระยะทางประมาณ ๑๓ กิโลเมตร จากทางแยกบ้านดงไร่ถึงอำเภอบ้านผือระยะทางประมาณ ๔๒ กิโลเมตร เลี้ยวขวาทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๐ เชื่อมกับอำเภอบ้านผือ – อำเภอท่าบ่อ
  ระยะทางประมาณ ๕ กิโลเมตร ถึงตำบลหายโศก
 • เส้นทางคมนาคมภายในตำบลเชื่อมระหว่างหมู่บ้านต่าง ๆ มีถนนลาดยางเชื่อมเกือบทุกหมู่บ้านยกเว้นหมู่ ๖ และหมู่ ๑๑ ที่ยังเป็นถนนลูกรังถนนติดต่อระหว่างตำบลหายโศกกับตำบลอื่น ๆ ก็มีทั้งลาดยางและลูกรัง

แหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

 • วัดป่าดอนวัวแฮม
 • วัดมงคลนิมิต
 • วัดหงษาวดี
 • วัดธาตุวารุการาม
 • วัดสวนอุบลวนาราม (วัดป่าสวนแนน)
 • ศูนย์การเรียนรู้การเกษตร

แหล่งเยี่ยมชมในตำบล

 • ลานไม้เรือนเก่า
 • ทอเสื่อจากกก

ประเพณีท้องถิ่นของชาวตำบลหายโศก

 • ประเพณีบุญเดือนสี่ หรือบุญผะเหวด
 • ประเพณีบุญบั้งไฟ
ตำบลหายโศก