ตำบลหนองแวง

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

  • วัดดอยสวรรค์ หมู่ 2
  • วัดป่าภูซำไฮ หมู่ ๒
  • วัดผาแก้วเวียงชัย, หมู่ที่ 3
  • ช่องเขาขาด หมู่ 10
  • กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน บ้านหนองแวงหมู่ 1
  • กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ บ้านนางามหมู่ 7
  • กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง(เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ)
  • สวัสดีดีรีสอร์ท

กลุ่มทอผ้า ผ้าพื้นเมือง

กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน
ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองแวงหมู่ 1

กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน
ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ บ้านนางามหมู่ 7

แหล่งท่องเที่ยว
แหล่งท่องเที่ยววัดดอยสวรรค์
ตั้งอยู่ที่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

แหล่งท่องเที่ยววัดป่าภูซำไฮ
ตั้งอยู่ที่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

แหล่งท่องเที่ยววัดผาแก้วเวียงชัย
ตั้งอยู่ที่บ้านคำบอนเวียงชัย หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

แหล่งท่องเที่ยวช่องเขาขาด
ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 10 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

สินค้าการเกษตร
กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง
การเกษตรทฤษฎีใหม่ตามพระราชดำริ ตำบลหนองแวง

ที่พัก

สวัสดีรีสอร์ท
ตั้งอยู่ที่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

 

ตำบลหนองแวง