ตำบลคำด้วง

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านผือ ห่างจากอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๒๘ กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมือง ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๘๕ กิโลเมตร การเดินทางตามส้นทาง ดังนี้

  • เส้นทางจังหวัดอุดร – อำเภอบ้านผือ ตามเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑
  • เส้นทางอำเภอบ้านผือ – อำเภอน้ำโสม ,อำเภอนายูง ตามเส้นทาง ทางหลวงหมาย ๒๓๔๘
  • แยกขวามือ ระหว่างกิโลเมตรที่ ๑๔ และ ๑๕ ที่บ้านกลางใหญ่ ตำบลกลางใหญ่ และไปตามเส้นทาง ทางหลวง หมายเลข ๒๒๖๖ เส้นทางตำบลกลางใหญ่ – อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย
  • แยกซ้ายมือ ระหว่างกิโลเมตรที่ ๒๘ และ ๒๙ ที่บ้านนางิ้ว หมู่ที่ ๙ ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และไปตามเส้นทาง ทางหลวงชนบท หมายเลข ที่ อด ๔๐๒๘ ซึ่งเป็นเส้นทางหลักภายในของตำบลคำด้วง

ชื่อตำบลคำด้วง มาจากชื่อบ้านคำด้วง เดิมทีเรียกกันว่า บ้านน้ำม้า หมู่ที่ ๖ ขึ้นกับการปกครองของตำบลกลางใหญ่ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตั้งหมู่บ้านเมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๑ ราษฎรส่วนมากอพยพย้ายถิ่นฐานมาจากอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย แต่หลังจากมีการพบสายแร่ทองคำมีลักษณะคล้ายตัวด้วง จึงได้มีการเรียกชื่อหมู่บ้าน และเปลี่ยนใหม่เป็นบ้านคำด้วงจนถึงปัจจุบัน ต่อมาเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๘ จึงได้แยกการปกครองออกจากตำบลกลางใหญ่ ตั้งเป็นตำบลคำด้วงมีหมู่บ้านเริ่มแรก จำนวน ๙ หมู่บ้าน มีนายเสริม ศรีนวล เป็นกำนันคนแรกของตำบลคำด้วง ปัจจุบันตำบลคำด้วงมีหมู่บ้านทั้งหมดจำนวน ๑๐ หมู่บ้าน โดยมีนายปัญญา ขวัญยืน เป็นกำนันปกครองตำบลคำด้วง คนปัจจุบัน

สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน

ตำบลคำด้วงมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติอยู่หลายแห่งที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบล และพร้อมที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ดังนี้

๑) น้ำตกสามเทพ บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๔
๒) น้ำตกถ้ำพระ บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๔
๓) น้ำตกตาดเม็ก บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ ๕
๔) น้ำตกบ้านลาดหอคำ บ้านลาดหอคำ หมู่ที่ ๖
๕) น้ำตกตาดน้ำพุ บ้านตาดน้ำพุ หมู่ที่ ๘

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการทำเครื่องจักสารใช้สำหรับในครัวเรือน การทอผ้าฝ้าย วิธีการทอเสื่อจากต้นกก และวิธีการจับปลาธรรมชาติ
ภาษาถิ่น ส่วนมากร้อยละ ๙๐ % พูดภาษาอิสาน

สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

ประชาชนในเขตตำบลคำด้วงได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่วยบ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก ผ้าที่ทอจากผ้าฝ้าย เครื่องจักรสานที่ทำจากไม้ไผ่

แหล่งโบราณสถาน

ในพื้นที่ของตำบลคำด้วง จากการสำรวจที่ไม่เป็นทางการพบว่ายังมีศิลปะ และสิ่งก่อสร้างที่มีประวัติความเป็นมายาวนาน ที่ค้นพบในเบื้องต้นที่ค้นพบมี ดังนี้

๑) พระพุทธรูปแกะสลักจากหินบริเวณวัดถ้ำพระนาหลวง บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๔ อายุประมาณ ๒,๐๐๐ ปี
๒) ใบเสมาหินแกะสลักในบริเวณวัดถ้ำพระนาหลวง บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๔ อายุประมาณ ๒,๐๐๐ ปี
๓) ภาพเขียนสีตามผนังถ้ำ ในบริเวณวัดถ้ำพระนาหลวง บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๔

แหล่งเผยแพร่ธรรมมะและสถานที่การปฏิบัติธรรม

ในตำบลคำด้วงมีแหล่งพุทธสถาน เหมาะแก่การปฏิบัติธรรมอยู่หลายแห่ง ดังนี้

๑) วัดอภิญญาเทสิตธรรม บ้านนาหลวง หมู่ที่ ๔
๒) วัดป่าโพธิ์ตาก (คำด้วง) บ้านคำเจริญ หมู่ที่ ๗
๓) วัดภูย่าอู่ บ้านตาดน้ำพุ หมู่ที่ ๘
๔) วัดตาดน้ำพุ บ้านตาดน้ำพุ หมู่ที่ ๘
๕) วัดภูกันจ้อง บ้านคำด้วง หมู่ที่ ๑๐

ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว

1. เขื่อนลำตะคลองน้อย
ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลคำด้วง บ้านห้วยศิลาผาสุก หมู่ที่ 5 อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เป็นเขื่อนเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สามารถเก็บกักน้ำไว้เพื่อการอุปโภค – บริโภค ของราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงได้ สามารถเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นไม้ โดยที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ให้ความชุ่มชื้นของทรัพยากรป่าไม้ธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ และแหล่งการเรียนรู้ธรรมชาติ

2 อ่างเก็บน้ำหนองงาน
ตั้งอยู่ในเขตตำบลคำด้วง หมู่ที่ 9 บ้านนางิ้ว อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อน และต้อนรับนักท่องเที่ยว

3 อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำม้า
ตั้งอยู่ในเขตตำบลคำด้วง หมู่ที่ 10 บ้านคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อน และต้อนรับนักท่องเที่ยว “เป็นอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”

4. สวนเศรษฐกิจพอเพียง (สวนผลไม้ นายดิเรก คำใบ)
ตั้งอยู่ในเขตตำบลคำด้วง หมู่ที่ 3 บ้านสระคลองพัฒนา อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นสวนผลไม้ของเกษตรกรในตำบลคำด้วงและเป็นแหล่งเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ และต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งประกอบไปด้วยผลไม้ 4 ชนิดหลักๆ ได้แก่ เงาะ จำนวน 200 ต้น ขนุน 500 ต้น ส้มโอ 100 ต้น แก้วมังกร 300 ต้น

5.วัดนาหลวง (เป็นแหล่งปฏิบัติธรรม)
ตั้งอยู่ ม.4 บ้านนาหลวง สามารถเดินทางโดยรถยนต์ จากอำเภอบ้านผือใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

6.น้ำตกตาดน้ำพุ
ตั้งอยู่ ม.8 บ้านตาดน้ำพุ สามารถเดินทางโดยรถยนต์ จากอำเภอบ้านผือใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

ตำบลคำด้วง