ตำบลข้าวสาร

ที่ตั้ง
ตำบลข้าวสารเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอบ้านผือ รวมระยะทางทั้งสิ้น 13 กิโลเมตร

การปกครอง
ตำบลข้าวสารแบ่งการปกครองออกเป็นจำนวน 10 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1 บ้านเม็ก
หมูที่ 2 บ้านดอนขวาง
หมู่ที่ 3 บ้านกุดเข็ง
หมู่ที่ 4 บ้านข้าวสาร
หมู่ที่ 5 บ้านหินตั้ง
หมู่ที่ 6 บ้านดอนหอ
หมู่ที่ 7 บ้านเม็ก
หมู่ที่ 8 บ้านโคกกลาง
หมู่ที่ 9 บ้านทรายทอง
หมู่ที่ 10 บ้านข้าวสาร

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร ได้รับการสถาปนาจากสภาตำบลข้าวสาร เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร เมื่อปี พ.ศ. 2539 ประกอบด้วยฝ่ายสภาฯ และฝ่ายบริหารฯ ซึ่งสมาชิกสภาฯ ในสมัยนั้น นอกจากจะมาจากการเลือกตั้งแล้ว ยังประกอบด้วย กำนัน เป็นประธานบริหาร โดยตำแหน่ง และ ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน เป็นสมาชิกสภาฯ โดยตำแหน่งเช่นเดียวกัน ซึ่งต่อมาในปัจจุบัน สมาชิกสภาฯ และ นายก อบต. ต้องมาจากการเลือกตั้งเท่านั้น

อาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตำบลข้าวสาร
ทิศเหนือ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
ทิศใต้ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ทิศตะวันออก จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโนนทอง
ทิศตะวันตก จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง

ลักษณะภูมิประเทศ

ภูมิประเทศของตำบลข้าวสาร มีปริมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 82.24 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 51,400 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบทางตอนเหนือ ส่วนทางใต้เป็นพื้นที่ลูกคลื่นดอนลาด มีความลาดชันประมาณร้อยละ 2-6 มี ๓ ดูกาล (ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว)

ตำบลข้าวสาร