พระมหาธาตุเจดีย์ วัดป่าบ้านค้อ

ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

วัดป่าบ้านค้อ ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการนำของหลวงพ่อทูล ขิปฺปปณฺโญ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๘ จากเดิมเป็นป่าช้าเก่าและพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ได้มีการพัฒนาเรื่อยมา ปัจจุบันวัดป่าบ้านค้อมีเนื้อที่รวม ๔๑๐ ไร่ มีเสนาสนะและการสาธารณูปโภคที่เหมาะต่อการอยู่อาศัยปฏิบัติธรรมสำหรับพระและฆราวาส มีเสนาสนะป่าเหมาะแก่การปลีกวิเวก ในส่วนของการเผยแผ่ มหาเถรสมาคมประกาศให้วัดป่าบ้านค้อเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานี (ธ) แห่งที่ ๒ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคนี้

พระมหาธาตุเจดีย์