เรือนแก้วพระอุปคุต
พระอุปคุตเถระเป็นพระสาวกที่มีลักษณะเด่นทางฤทธานุภาพทำหน้าที่ฝ่ายกำราบอธรรม ท่านมีชีวิตช่วงเวลาเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราช บทบาทเด่นของท่านก็คือเป็นผู้รักษาพระบรมสารีกธาตุในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช

เรือนแก้วพระอุปคุตมีลักษณะทรง ๑๒ เหลี่ยม ซึ่งหมายถึงหลักธรรมคำสอนว่าด้วยกฏธรรมชาติแห่งชีวิต ๑๒ ประการ ขนาดความกว้างและความยาวเท่ากันคือ ๒๘ เมตร หมายถึงพระนามของพระพุทธเจ้าทั้ง ๒๘ พระองค์สูง ๓๗ เมตร หมายถึงโพธิปักขิยธรรม ๓๗ ประการที่ให้ถึงตรัสรู้

ภาย ในบรรจุพระบรมสารีกธาตุซึ่งได้รับมาจากที่ต่าง ๆ เช่น ได้รับจากสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร , วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร , วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร , วัดปากน้ำภาษีเจริญ , วัดกลาง จ.สุพรรณบุรี และได้รับจากประเทศศรีลังกา เป็นต้น ภายในยังมีภาพวาดฝาผนังบรรยายประวัติพระอุปคุตเถระ

เรือนแก้วพระอุปคุต