ตำบลเขือน้ำ


ประวัติความเป็นมา

ตำบลเขือน้ำตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2447 โดยเป็นชื่อของไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งตามความเชื่อของหมู่บ้านที่อพยพมาตั้งรกรากในหมู่บ้าน ต้นเขือน้ำมีลักษณะของใบมีลักษณะยาวเรียวโดยมีเส้นใบเลี้ยงยาวผ่ากลางตลอดใบ ผลจะกลม สีเขียวเมื่อสุกจะมีสีเหลืองมีรสหวานสามารถรับประทานได้ ชาวบ้านที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกมาจากหลายจังหวัด เช่น หนองคาย อุบลราชธานี ขอนแก่น และอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี ได้เรียกชื่อนี้เรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน

คำขวัญประจำตำบลเขือน้ำ

“พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ถิ่นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานอนุรักษ์ตำนานประเพณี ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ธรรมชาติงามหนองปลาซิว”

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

“เขือน้ำเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมพัฒนา ภูมิทัศน์งามตา ประชารู้รักสามัคคี วัฒนธรรมประเพณี งามสง่า”

ตราประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๙ โดยมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท โดยการประกาศของกระทรวงมหาดไทยและประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ชั้น ๕ และภายหลังต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงจากจำนวนชั้นเป็นจำนวนขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง

ที่ตั้งและอาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำตั้งอยู่ในเขตอำเภอบ้านผือ เลขที่ ๑๕๙ หมู่ที่ ๑๓ บ้านเทื่อม ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณีย์ ๔๑๑๖๐ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมืองอุดรธานี มีระยะทางห่างจากอำเภอเมืองอุดรธานีประมาณ ๒๙ กม. และตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอบ้านผือ มีระยะทางห่างจากอำเภอบ้านผือประมาณ ๓๐ กม. โดยมีเนื้อที่ติดกับตำบลและอำเภอต่างๆดังนี้

ทิศเหนือ จดตำบลบ้านฝาง และตำบลคอกช้าง กิ่งอำเภอสระใคร่ จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ จดตำบลประโคและตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก จดตำบลบ้านขาวและตำบลนากว้าง อำเภอเมือง ตำบลนาพู่ อ.เพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก จดตำบลหนองหัวคูและตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ตำบลเขือน้ำมีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ ๘๕ ตารางกิโลเมตร ประมาณ ๕๓,๑๒๙ ไร่

สถานที่น่าสนใจในชุมชน

1.ที่ทำการอบต. เขือน้ำ
2.สถานีอนามัยตำบลเขือน้ำ
3.สถานีตำรวจภูธรตำบล (บ้านเทื่อน)
4.วัดป่าบ้านค้อ

ตำบลเขือน้ำ