ตำบลข้าวสาร

ตำบลข้าวสาร ที่ตั้ง ตำบลข้าวสารเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอบ้านผือ รวมระยะทางทั้งสิ้น 13 กิโลเมตร การปกครอง ตำบลข้าวสารแบ่งการปกครองออกเป็นจำนวน 10 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1 บ้านเม็ก หมูที่ 2 บ้านดอนขวาง หมู่ที่ 3 บ้านกุดเข็ง หมู่ที่ 4 บ้านข้าวสาร หมู่ที่ 5 บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 6 บ้านดอนหอ หมู่ที่ 7 บ้านเม็ก หมู่ที่ 8 บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 9 บ้านทรายทอง

ตำบลหนองหัวคู

ตำบลหนองหัวคู ที่ตั้ง ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน ๑๓ ตำบลของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านผือ ๒๒ กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดอุดรธานี ๓๔ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านเทื่อม ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านเจริญสุข ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี พื้นที่ ตำบลหนองหัวคูมีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๐.๙๖๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๕,๖๐๖ ไร่ ของพื้นที่รวมทั้งตำบล

ตำบลเมืองพาน

ตำบลเมืองพาน คำขวัญประจำตำบลเมืองพาน เมืองพานถิ่นรอยพระบาท ธรรมชาติตระการตา ผ้าหมี่สวยล้ำงามฤชา ใบเสมาพันปี ชื่อเสียงดี ข้าวเม่างาม ที่ตั้ง ตำบลเมืองพานเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอบ้านผือ รวมระยะทางทั้งสิ้น 14 กิโลเมตร เนื้อที่ ตำบลเมืองพาน มีปริมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 75.837 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 56,696 ไร่ ภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบตะวันออก ซึ่งเป็นที่ราบริมน้ำ ตอนกลางเป็นพื้นที่ลูกลื่นลาดชัน ประมาณร้อยละ 2 – 6 ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาภูพานลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่เชิงเขา หมู่บ้าน ตำบลเมืองพาน แบ่งการปกครองออกเป็นจำนวน 16 หมู่บ้าน คือ 1.บ้านจอมศิริ 2.บ้านใหม่ 3.บ้านโก่ม

ตำบลโนนทอง

ตำบลโนนทอง ข้อมูลทั่วไป ตำบลโนนทอง มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครอง 15 หมู่บ้าน  โดยมีชื่อหมู่บ้านทั้ง 15 ชื่อ ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน ๑ คู ๙ นาไฮ ๒ ดง ๑๐ นาเตย ๓ โพน ๑๑ โนนหวาย ๔ โนนแดง ๑๒ ดอนตาล ๕ โนนดู่ ๑๓ ดงบัง ๖ โนนทอง ๑๔ นาไฮ ๗ ดอนตาล ๑๕

ตำบลจำปาโมง

ตำบลจำปาโมง ประวัติความเป็นมา เหตุที่ตำบลจำปาโมง ได้ชื่อดั่งนี้เพราะพื้นที่บ้านหมู่ ๑,หมู่ ๓ นั้น ในอดีตนั้นเป็นดงไม้ลั่นขามซึ่งชาวบ้านเรียกว่า “ดงจำปา” ประกอบกับมีลำห้วย ไหลผ่านกลางหมู่บ้าน เรียกลำห้วยนี้ว่าลำห้วยโมง จึงได้ประกอบเป็นตำบลรวมเรียกว่า “ตำบลจำปาโมง” โดยให้บ้านจำปาโมงเป็นบ้านเริ่มแรก หมู่ ๑ คำขวัญ “ลำห้วยโมงไหลผ่าน ม่านฟ้าภูผาแดง แสงธรรมงามส่องหล้า หลวงปู่ฟ้าน่าเลื่อมใส บุญบั้งไฟประจำปี เจดีย์หลวงปู่พงษ์ ดำรงข้าวพันธุ์ดี ลีลาวดีศรีจำปาโมง” เขตการปกครอง องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี แบ่งเขตการปกครองออกแบ่งเป็น ๑๗ หมู่บ้าน ประกอบด้วย หมู่ที่ ๑ บ้านจำปาโมง หมู่ที่ ๒ บ้านนาอ่าง หมู่ที่

ตำบลกลางใหญ่

ตำบลกลางใหญ่ ข้อมูลทั่วไป ตำบลกลางใหญ่ มีพื้นที่ทั้งหมด ๑๑๓.๔๕ ตารางกิโลเมตร ห่างจากอำเภอบ้านผือ ๑๕ กิโลเมตรห่างจากจังหวัดอุดรธานี ๗๑ กิโลเมตร แบ่งหมู่บ้านในเขตการปกครองออกเป็น ๑๓ หมู่บ้าน มีชื่อเรียกอยู่ ๔ ชื่อ คือ บ้านกลางใหญ่ หมู่ที่ ๑,๕,๙,๑๐,๑๒ บ้านโนนตาแสง หมู่ที่ ๖,๑๑ บ้านนาสีดา หมู่ที่ ๓,๗ บ้านผักบุ้ง หมู่ที่ ๒,๔,๘,๑๓ ประชากรทั้งหมด ๘,๘๘๐ คน เป็นชาย ๔,๔๒๘ คน หญิง ๔,๔๕๒ คน ครัวเรือน

ตำบลเขือน้ำ

ตำบลเขือน้ำ ประวัติความเป็นมา ตำบลเขือน้ำตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2447 โดยเป็นชื่อของไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งตามความเชื่อของหมู่บ้านที่อพยพมาตั้งรกรากในหมู่บ้าน ต้นเขือน้ำมีลักษณะของใบมีลักษณะยาวเรียวโดยมีเส้นใบเลี้ยงยาวผ่ากลางตลอดใบ ผลจะกลม สีเขียวเมื่อสุกจะมีสีเหลืองมีรสหวานสามารถรับประทานได้ ชาวบ้านที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกมาจากหลายจังหวัด เช่น หนองคาย อุบลราชธานี ขอนแก่น และอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี ได้เรียกชื่อนี้เรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน คำขวัญประจำตำบลเขือน้ำ “พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ถิ่นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานอนุรักษ์ตำนานประเพณี ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ธรรมชาติงามหนองปลาซิว” วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ “เขือน้ำเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมพัฒนา ภูมิทัศน์งามตา ประชารู้รักสามัคคี วัฒนธรรมประเพณี งามสง่า” ตราประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๙ โดยมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ

ตำบลคำบง

ตำบลคำบง ประวัติความเป็นมา ตำบลคำบง เป็นพื้นที่การปกครองของ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยตำบลคำบง ประกอบด้วยหมู่บ้านในเขต อบต. ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านคำบง,หมู่ ๒ บ้านเจริญสุข, หมู่ ๓ บ้านดงหมู, หมู่ ๔ บ้านชัยเจริญ, หมู่ ๕ บ้านนาล้อม, หมู่ ๖ บ้านนาล้อมน้อย, หมู่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์, หมู่ ๘ บ้านคำแหนและหมู่ ๙ บ้านดงเย็นพัฒนา ลักษณะที่ตั้ง ตำบลคำบง

ตำบลหนองแวง

ตำบลหนองแวง สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน วัดดอยสวรรค์ หมู่ 2 วัดป่าภูซำไฮ หมู่ ๒ วัดผาแก้วเวียงชัย, หมู่ที่ 3 ช่องเขาขาด หมู่ 10 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน บ้านหนองแวงหมู่ 1 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ บ้านนางามหมู่ 7 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง(เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ) สวัสดีดีรีสอร์ท กลุ่มทอผ้า ผ้าพื้นเมือง กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองแวงหมู่ 1 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ บ้านนางามหมู่ 7 แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยววัดดอยสวรรค์ ตั้งอยู่ที่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ตำบลคำด้วง

ตำบลคำด้วง ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านผือ ห่างจากอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๒๘ กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมือง ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๘๕ กิโลเมตร การเดินทางตามส้นทาง ดังนี้ เส้นทางจังหวัดอุดร – อำเภอบ้านผือ ตามเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑ เส้นทางอำเภอบ้านผือ – อำเภอน้ำโสม ,อำเภอนายูง ตามเส้นทาง ทางหลวงหมาย ๒๓๔๘ แยกขวามือ ระหว่างกิโลเมตรที่ ๑๔ และ ๑๕