ตำบลหายโศก

ตำบลหายโศก เว็บไซต์หายโศก : http://หายโศก.ไทย ประวัติความเป็นมา ตำบลหายโศกเดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลบ้านผือ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้แยกการปกครองออกจากตำบลบ้านผือ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ตั้งชื่อว่า “ตำบลหายโศก” โดยมีกำนันคนแรกชื่อว่า “นายระเบียบ เกาะกาใต้” สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า “หายโศก” โดยชาวบ้านมีความเชื่อตามเรื่องเล่าขานกันว่า ในสมัยพญาขอม ได้มีบั้งไฟมาตกลงจนเป็นหลุมขนาดใหญ่ ซึ่งภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “โสก” จากนั้นทำให้ราษฎรใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคแล้วอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา จึงได้ขยายความคำว่า “หายโสก” เปลี่ยนแปลงมาเป็นคำว่า “หายโศก” คำขวัญประจำตำบลหายโศก “ หงษาวดีธานีเก่า เกลือสินเธาว์โคกสีแก้ว งามเพริดแพร้วสาวไทยพวน ชมขบวนแห่บั้งไฟแสน เป็นดินแดนลานไม้เก่า เรื่องเล่าสืบสาน ตำนานพระธาตุทรายมูล สมบูรณ์ถิ่นแก้วมังกร

ตำบลบ้านค้อ

ตำบลบ้านค้อ ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านค้อเดิมขึ้นกับตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และได้แยกตัวจากตำบลบ้านผือ เมื่อ พ.ศ. 2529 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 ตั้งที่ทำการที่บ้านค้อ หมู่ที่ 1 และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อได้ย้ายที่ทำการมาตั้งที่ใหม่ตรงบริเวณสามแยกระหว่างทางไปบ้านนาคูณและบ้านหนองกอง (ที่ปัจจุบัน) เนื่องจากสำนักงานเดิมประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีและมักได้รับคำท้วงติงจากผู้มาติดต่อราชการว่าทางเข้าสำนักงานซับซ้อน ไม่เป็นที่สังเกตเห็นง่าย เนื่องจากอยู่ท้ายหมู่บ้านไม่ติดถนนสายหลัก นายหนูเที่ยง หงษ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ คนปัจจุบันจึงมีนโยบายย้ายสำนักงานมายังที่ปัจจุบัน ซึ่งติดถนนเส้นหลักเดินทางง่าย และไม่มีปัญหาน้ำท่วม คำขวัญตำบลบ้านค้อ พืชเกษตรปลอดสารพิษ คุณภาพชีวิตประชาชนยั่งยืน ชุ่มชื่นลำห้วยซีด ฝีมือประณีตปลาร้าทรงเครื่อง

ตำบลบ้านผือ

ตำบลบ้านผือ

ตำบลบ้านผือ ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลบ้านผือ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านผือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๙๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๕๗ เล่ม ๗๔ ตอน ๑๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๐๐ ได้เปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบ้านผือ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่