ตำบลเมืองพาน

คำขวัญประจำตำบลเมืองพาน

เมืองพานถิ่นรอยพระบาท ธรรมชาติตระการตา
ผ้าหมี่สวยล้ำงามฤชา ใบเสมาพันปี
ชื่อเสียงดี ข้าวเม่างาม

ที่ตั้ง

ตำบลเมืองพานเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ห่างจากอำเภอบ้านผือ รวมระยะทางทั้งสิ้น 14 กิโลเมตร

เนื้อที่
ตำบลเมืองพาน มีปริมาณพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 75.837 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 56,696 ไร่

ภูมิประเทศ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบตะวันออก ซึ่งเป็นที่ราบริมน้ำ ตอนกลางเป็นพื้นที่ลูกลื่นลาดชัน ประมาณร้อยละ 2 – 6 ส่วนทางด้านตะวันตกเป็นเทือกเขาภูพานลักษณะพื้นที่เป็นพื้นที่เชิงเขา

หมู่บ้าน
ตำบลเมืองพาน แบ่งการปกครองออกเป็นจำนวน 16 หมู่บ้าน คือ
1.บ้านจอมศิริ
2.บ้านใหม่
3.บ้านโก่ม
4.บ้านหนองกบ
5.บ้านกาลึม
6.บ้านติ้ว
7.บ้านเมืองพาน
8.บ้านนาแมน
9.บ้านหนองกาลึม
10.บ้านหนองไผ่
11.บ้านโคกก่อง
12.บ้านดอนขี้เหล็ก
13.บ้านใหม่
14.บ้านใหม่
15.บ้านเมืองพาน
16.บ้านติ้ว

ประชากร
ตำบลเมืองพาน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 8,497 คน แยกเป็นชาย 4,266 คน หญิง 4,231 คน ความหนาแน่นเฉลี่ย 110 คน / ตารางกิโลเมตร

อาณาเขต
ทิศเหนือ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกลางใหญ่
ทิศใต้ จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลจำปาโมง
ทิศตะวันออก จดเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผือ
ทิศตะวันตก จดเขตอำเภอน้ำโสม อำเภอสุวรรณคูหา

ตำบลเมืองพาน