ตำบลโนนทอง

ข้อมูลทั่วไป

ตำบลโนนทอง มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตการปกครอง 15 หมู่บ้าน  โดยมีชื่อหมู่บ้านทั้ง 15 ชื่อ

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน
คู นาไฮ
ดง ๑๐ นาเตย
โพน ๑๑ โนนหวาย
โนนแดง ๑๒ ดอนตาล
โนนดู่ ๑๓ ดงบัง
โนนทอง ๑๔ นาไฮ
ดอนตาล ๑๕ นาเตย
ดงบัง

กลุ่มอาชีพ ในเขตพื้นที่ตำบลโนนทอง

 • กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านคู
 • กลุ่มเลี้ยงโคบ้านคู
 • กลุ่มเลี้ยงโค อบต.บ้านโพน
 • กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านโพน
 • กลุ่มทอกก – ทอเสื่อบ้านโพน
 • กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านโนนแดง
 • กลุ่มเลี้ยงโค – กระบือโนนแดง
 • กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านโนนดู่
 • กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโนนดู่
 • กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านโนนดู่
 • กลุ่มเพาะเห็ดนางรมโนนทอง
 • กลุ่มผักปลอดสารพิษโนนทอง
 • กลุ่มทอผ้ามัดหมี่โนนทอง
 • กลุ่มเลี้ยงหมูบ้านโนนทอง
 • กลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าบ้านดอนตาล
 • กลุ่มผลิตถุงมือเด็กอ่อนบ้านดงบัง
 • กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านนาไฮ
 • กลุ่มทอผ้ามัดหมี่บ้านนาไฮ
 • กลุ่มกองทุนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพบ้านนาเตย
 • กลุ่มธนาคารโค – กระบือบ้านนาเตย
 • กลุ่มเลี้ยงโคบ้านโนนหวาย
 • กลุ่มร้านค้าชุมชนบ้านโนนหวาย

แผนที่ตำบล

รายชื่อวัดและสำนักสงฆ์ในเขตพื้นที่ตำบลโนนทอง

ลำดับที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนวัด/สำนักสงฆ์(แห่ง) ชื่อ วัด/สำนักสงฆ์ รวม(แห่ง)
คู
 • วัดเคารพ
 • วัดป่าอรุณศุภมิตรสามัคคีธรรม
ดง       วัดสุภาวาส
โพน
 • วัดศาสดาราม
 • วัดป่าบ้านโพน
โนนแดง
 • วัดโนนหิตาราม
 • วัดป่าบ้านโนนแดง
โนนดู่
 • วัดสว่างศรีชมภู
 • ที่พักสงฆ์วัดป่าสว่างเทพนิมิต
โนนทอง
 • วัดสุพรรณนาราม
 • วัดป่าดงพระนิมิต
ดอนตาล
 • วัดบ้านดอนตาล
 • วัดป่าบ้านดอนตาล
ดงบัง
 • วัดอัตตวีวิหาร
 • วัดป่าอรัญญิการาม
นาไฮ
 • วัดป่านิโคร์เขตตาราม
๑๐ นาเตย
 • วัดศรีสว่างอาราม
 • สำนักสงฆ์โนนน้อย
๑๑ โนนหวาย
 • วัดช้างเผือก
๑๒ ดอนตาล
๑๓ ดงบัง
๑๔ นาไฮ
๑๕ นาเตย
รวม ๑๙

กลุ่มอาชีพ และ ผลิตภัณฑ์ชุมชน

กลุ่มทอผ้าบ้านโนนทอง

ประวัติความเป็นมากลุ่มทอผ้าบ้านโนนทอง

กลุ่มทอผ้าบ้านโนนทองโดยนางเพียร จันทะสี นางตุ๊ วงษ์ลา และกลุ่มแม่บ้านโนนทอง
ได้รวมตัวกันทอผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่ เป็นการทอผ้าอย่างหนึ่งที่มีการสร้างลวดลายก่อนที่จะทำการย้อมสี การทำลายผ้ามัดหมี่เป็นการเอาเชือกมามัดด้ายหรือมัดเส้นไหมตามลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ การมัดและย้อมลายจะมีการทำทั้งเส้นทางแนวยืน และแนวนอนหรือที่เรียกว่าแนวพุ่ง มีการสันนิษฐานว่าการมัดลายในแนวยืนน่าจะมีมาก่อนในแนวพุ่ง และจากการสืบค้นมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับแบบอย่างมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย โดยในสมัยโบราณ การทอผ้ามัดหมี่โบราณนิยมการย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ เช่น สีแดงจากครั่ง สีน้ำเงินจากคราม เป็นต้น ส่วนผ้าไหมมัดหมี่จะนิยมทำในกลุ่มไท-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างเห็นได้ชัด

กลุ่มทอผ้าบ้านนาไฮ

ประวัติความเป็นมากลุ่มทอผ้าบ้านนาไฮ

กลุ่มทอผ้าบ้านนาไฮ โดยนางหลอด ทิพย์สุวรรณ นางมุก บัวชม และกลุ่มแม่บ้านนาไฮ
ได้รวมตัวกันทอผ้ามัดหมี่ผ้ามัดหมี่ เป็นการทอผ้าอย่างหนึ่งที่มีการสร้างลวดลายก่อนที่จะทำการย้อมสี การทำลายผ้ามัดหมี่เป็นการเอาเชือกมามัดด้ายหรือมัดเส้นไหมตามลวดลายที่ได้ออกแบบไว้ การมัดและย้อมลายจะมีการทำทั้งเส้นทางแนวยืน และแนวนอนหรือที่เรียกว่าแนวพุ่ง มีการสันนิษฐานว่าการมัดลายในแนวยืนน่าจะมีมาก่อนในแนวพุ่ง และจากการสืบค้นมีข้อสันนิษฐานว่าน่าจะได้รับแบบอย่างมาจากพ่อแม่ปู่ย่าตายาย โดยในสมัยโบราณ การทอผ้ามัดหมี่โบราณนิยมการย้อมสีด้วยสีธรรมชาติ เช่น สีแดงจากครั่ง สีน้ำเงินจากคราม เป็นต้น ส่วนผ้าไหมมัดหมี่จะนิยมทำในกลุ่มไท-ลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะเป็นวัฒนธรรมที่เป็นแบบอย่างเห็นได้ชัด

กลุ่มนวดแผนไทย

ประวัติความเป็นมากลุ่มนวดแผนไทย

บ้านคูหมู่ที่ 1 โดยนางสุวรรณา ไชยเดช แม่บ้าน บ้านคูหมู่ที่ 1 ได้ศึกษาเรียนรู้การนวดแผนโบราณเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีอาการปวดตึงกล้ามเนื้อให้ผู้ป่วยเส้นสายยืด โดยการกด คลำ ลูบ ไปตามร่างกาย เพื่อผ่อนคลายความเจ็บปวดเมื่อยล้า จากนั้นได้ก่อตั้งกลุ่มนวดแผนไทยขึ้นมาโดยให้บริการผู้ป่วยมาใช้บริการโดยคิดเป็นชั่วโมง จึงทำให้กลุ่มนวดแผนไทยได้มีอาชีพมีรายได้จากการนวดแผนไทยเพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

ตำบลโนนทอง