ตำบลหนองหัวคู

ที่ตั้ง

ตำบลหนองหัวคู อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เป็นตำบลหนึ่งในจำนวน ๑๓ ตำบลของอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอบ้านผือ ๒๒ กิโลเมตรและห่างจากจังหวัดอุดรธานี ๓๔ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านเทื่อม ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านเจริญสุข ตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

พื้นที่
ตำบลหนองหัวคูมีเนื้อที่ทั้งหมด ๔๐.๙๖๘ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๒๕,๖๐๖ ไร่ ของพื้นที่รวมทั้งตำบล

การคมนาคม

ตำบลหนองหัวคูมีเส้นทางที่สามารถติดต่อกับอำเภอบ้านผือ และจังหวัดอุดรธานี สายหลักคือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๑ (อุดรธานี – บ้านผือ) เชื่อมระหว่างอำเภอบ้านผือกับถนนสายมิตรภาพ (อุดรธานี – หนองคาย) เป็นถนนลาดยางแอสฟัสต์ยาวประมาณ ๔๒ กิโลเมตร สามารถใช้เส้นทางนี้เดินทางเข้าจังหวัดอุดรธานี จังหวัดหนองคายและอำเภอใกล้เคียงได้

ตราสัญลักษณ์ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวคู

วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณะธรรม เลิศล้ำสามัคคี ทุกชีวีปลอดภัย ห่างไกลยาเสพติด เศรษฐกิจพอเพียง”

คำขวัญ

“อบต.หนองหัวคู เคียงคู่รับใช้ ใส่ใจพัฒนา ใช้งบประมาณคุ้มค่า พัฒนาท้องถิ่น”

ตำบลหนองหัวคู