ตำบลคำบง


ประวัติความเป็นมา

ตำบลคำบง เป็นพื้นที่การปกครองของ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยตำบลคำบง ประกอบด้วยหมู่บ้านในเขต อบต. ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านคำบง,หมู่ ๒ บ้านเจริญสุข, หมู่ ๓ บ้านดงหมู, หมู่ ๔ บ้านชัยเจริญ, หมู่ ๕ บ้านนาล้อม, หมู่ ๖ บ้านนาล้อมน้อย, หมู่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์, หมู่ ๘ บ้านคำแหนและหมู่ ๙ บ้านดงเย็นพัฒนา

ลักษณะที่ตั้ง

ตำบลคำบง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง ลักษณะเป็นเนินดิน สภาพของดินเป็นดินทรายร้อยละ ๕๔ เป็นดินเหนียวปนดินลูกรังร้อยละ ๔๐ เป็นดินลูกรังร้อยละ ๗ พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าเขือน้ำนาโยง สภาพป่าเป็นป่าเสื่อมโทรมลักษณะการตั้งหมู่บ้านห่างกันโดยเฉลี่ย ๓.๓๕ กิโลเมตร

ตำบลคำบงแบ่งการปกครองออกเป็น ๙ หมู่บ้าน คือ
หมู่ที่ ๑ บ้านคำบง เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๓
หมู่ที่ ๒ บ้านเจริญสุข เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๓
หมู่ที่ ๓ บ้านดงหมู เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๓
หมู่ที่ ๔ บ้านชัยเจริญ เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๓
หมู่ที่ ๕ บ้านนาล้อม เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๒
หมู่ที่ ๖ บ้านนาล้อมน้อย เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๒
หมู่ที่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์ เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๒
หมู่ที่ ๘ บ้านคำแหน เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๑
หมู่ที่ ๙ บ้านดงเย็นพัฒนา เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ ๑

ตำบลคำบงมีเนื้อที่ทั้งหมด ๕๔,๓๗๕ ไร่ หรือ ๘๗ ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ตำบลอื่นๆดังนี้
– ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขต ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
– ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขต ต.หนองหัวคู อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
– ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขต ต.โนนทอง อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
– ทิศใต้ ติดต่อกับ เขต ต.สร้างก่อ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

อาชีพ
อาชีพหลักของประชากร : ทำนา,ทำไร่อ้อย
อาชีพรอง : หาของป่า เช่น หน่อไม้,เห็ดต่างๆ เพื่อขาย

ตำบลคำบง