กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมขาติ บ้านนางาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ โดยนางอุไร สัจจะไพบูลย์ ประกอบด้วยสมาชิกในกลุ่ม 60 คน โดยมีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการและได้จดทะเบียนเข้าเป็นวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบัน ทางกลุ่มได้ผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือยอมสีธรรมชาติ โดยอาศัยวัสดุธรรมชาติต่างๆ เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ และพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นวัสดุย้อมสีธรรมชาติจนกลายเป็น ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือที่สวยงามและได้รับความนิยมอย่างสูง ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มมีคุณลักษณะพิเศษที่สามารถระบายความร้อนได้ดี และไม่เกิดสารพิษต่อร่างกายเมื่อถูกแสงแดดเนื้อผ้ามีความเบา นุ่มนวล มีน้ำหนักทิ้งตัวเมื่อใช้เป็นอาภรณ์ชุดแต่งกาย ความสวยงามประณีตของผ้าทอมือยังสอดแทรกด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษโดยมีการมัดหมี่แล้วนำไปย้อมให้เกิดลวดลาย โดยผสมผสานด้วยเทคนิคการทอผ้าแบบพื้นบ้าน เช่น ลายขิด ลายง้างฉลุ ลายกล่อมหางกระรอก ลาดขัดพื้นฐานและความชำนาญการย้อมสีธรรมชาติ จึงกลายเป็นผ้าทอมือที่มีความงดงาม มีสีสันลวดลายที่สวยงาม และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว

ตำบลเขือน้ำ

ตำบลเขือน้ำ ประวัติความเป็นมา ตำบลเขือน้ำตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2447 โดยเป็นชื่อของไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งตามความเชื่อของหมู่บ้านที่อพยพมาตั้งรกรากในหมู่บ้าน ต้นเขือน้ำมีลักษณะของใบมีลักษณะยาวเรียวโดยมีเส้นใบเลี้ยงยาวผ่ากลางตลอดใบ ผลจะกลม สีเขียวเมื่อสุกจะมีสีเหลืองมีรสหวานสามารถรับประทานได้ ชาวบ้านที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกมาจากหลายจังหวัด เช่น หนองคาย อุบลราชธานี ขอนแก่น และอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี ได้เรียกชื่อนี้เรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน คำขวัญประจำตำบลเขือน้ำ “พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ถิ่นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานอนุรักษ์ตำนานประเพณี ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ธรรมชาติงามหนองปลาซิว” วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ “เขือน้ำเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมพัฒนา ภูมิทัศน์งามตา ประชารู้รักสามัคคี วัฒนธรรมประเพณี งามสง่า” ตราประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๙ โดยมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ

ตำบลคำบง

ตำบลคำบง ประวัติความเป็นมา ตำบลคำบง เป็นพื้นที่การปกครองของ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยตำบลคำบง ประกอบด้วยหมู่บ้านในเขต อบต. ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านคำบง,หมู่ ๒ บ้านเจริญสุข, หมู่ ๓ บ้านดงหมู, หมู่ ๔ บ้านชัยเจริญ, หมู่ ๕ บ้านนาล้อม, หมู่ ๖ บ้านนาล้อมน้อย, หมู่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์, หมู่ ๘ บ้านคำแหนและหมู่ ๙ บ้านดงเย็นพัฒนา ลักษณะที่ตั้ง ตำบลคำบง