กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ

ประวัติความเป็นมาของกลุ่ม กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมขาติ บ้านนางาม ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒ โดยนางอุไร สัจจะไพบูลย์ ประกอบด้วยสมาชิกในกลุ่ม 60 คน โดยมีการบริหารงานในรูปแบบของคณะกรรมการและได้จดทะเบียนเข้าเป็นวิสาหกิจชุมชน ปัจจุบัน ทางกลุ่มได้ผลิตผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือยอมสีธรรมชาติ โดยอาศัยวัสดุธรรมชาติต่างๆ เช่น เปลือกไม้ ใบไม้ และพืชต่างๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นวัสดุย้อมสีธรรมชาติจนกลายเป็น ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือที่สวยงามและได้รับความนิยมอย่างสูง ผ้าไหมและผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มมีคุณลักษณะพิเศษที่สามารถระบายความร้อนได้ดี และไม่เกิดสารพิษต่อร่างกายเมื่อถูกแสงแดดเนื้อผ้ามีความเบา นุ่มนวล มีน้ำหนักทิ้งตัวเมื่อใช้เป็นอาภรณ์ชุดแต่งกาย ความสวยงามประณีตของผ้าทอมือยังสอดแทรกด้วยภูมิปัญญาของบรรพบุรุษโดยมีการมัดหมี่แล้วนำไปย้อมให้เกิดลวดลาย โดยผสมผสานด้วยเทคนิคการทอผ้าแบบพื้นบ้าน เช่น ลายขิด ลายง้างฉลุ ลายกล่อมหางกระรอก ลาดขัดพื้นฐานและความชำนาญการย้อมสีธรรมชาติ จึงกลายเป็นผ้าทอมือที่มีความงดงาม มีสีสันลวดลายที่สวยงาม และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว

ตำบลเขือน้ำ

ตำบลเขือน้ำ ประวัติความเป็นมา ตำบลเขือน้ำตั้งเป็นตำบลเมื่อปี พ.ศ.2447 โดยเป็นชื่อของไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งตามความเชื่อของหมู่บ้านที่อพยพมาตั้งรกรากในหมู่บ้าน ต้นเขือน้ำมีลักษณะของใบมีลักษณะยาวเรียวโดยมีเส้นใบเลี้ยงยาวผ่ากลางตลอดใบ ผลจะกลม สีเขียวเมื่อสุกจะมีสีเหลืองมีรสหวานสามารถรับประทานได้ ชาวบ้านที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานครั้งแรกมาจากหลายจังหวัด เช่น หนองคาย อุบลราชธานี ขอนแก่น และอำเภอกุดจับจังหวัดอุดรธานี ได้เรียกชื่อนี้เรื่อยมาจนมาถึงปัจจุบัน คำขวัญประจำตำบลเขือน้ำ “พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ถิ่นผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานอนุรักษ์ตำนานประเพณี ผ้ามัดหมี่ย้อมคราม ธรรมชาติงามหนองปลาซิว” วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ “เขือน้ำเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีสุขแบบเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนร่วมพัฒนา ภูมิทัศน์งามตา ประชารู้รักสามัคคี วัฒนธรรมประเพณี งามสง่า” ตราประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ได้รับการยกฐานะจากสภาตำบล ขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๙ โดยมีรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนในปีงบประมาณที่ล่วงมาติดต่อกันสามปีเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าปีละ

ตำบลคำบง

ตำบลคำบง ประวัติความเป็นมา ตำบลคำบง เป็นพื้นที่การปกครองของ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยตำบลคำบง ประกอบด้วยหมู่บ้านในเขต อบต. ทั้งหมด ๙ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑ บ้านคำบง,หมู่ ๒ บ้านเจริญสุข, หมู่ ๓ บ้านดงหมู, หมู่ ๔ บ้านชัยเจริญ, หมู่ ๕ บ้านนาล้อม, หมู่ ๖ บ้านนาล้อมน้อย, หมู่ ๗ บ้านโนนสมบูรณ์, หมู่ ๘ บ้านคำแหนและหมู่ ๙ บ้านดงเย็นพัฒนา ลักษณะที่ตั้ง ตำบลคำบง

ตำบลหนองแวง

ตำบลหนองแวง สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชน วัดดอยสวรรค์ หมู่ 2 วัดป่าภูซำไฮ หมู่ ๒ วัดผาแก้วเวียงชัย, หมู่ที่ 3 ช่องเขาขาด หมู่ 10 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน บ้านหนองแวงหมู่ 1 กลุ่มผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ บ้านนางามหมู่ 7 กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง(เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ) สวัสดีดีรีสอร์ท กลุ่มทอผ้า ผ้าพื้นเมือง กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ บ้านหนองแวงหมู่ 1 กลุ่มทอผ้าพื้นบ้าน ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ บ้านนางามหมู่ 7 แหล่งท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยววัดดอยสวรรค์ ตั้งอยู่ที่บ้านสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลหนองแวง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

ตำบลคำด้วง

ตำบลคำด้วง ลักษณะที่ตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลคำด้วง ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๒ ตำบลคำด้วง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอบ้านผือ ห่างจากอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๒๘ กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอเมือง ห่างจากอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ประมาณ ๘๕ กิโลเมตร การเดินทางตามส้นทาง ดังนี้ เส้นทางจังหวัดอุดร – อำเภอบ้านผือ ตามเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒๑ เส้นทางอำเภอบ้านผือ – อำเภอน้ำโสม ,อำเภอนายูง ตามเส้นทาง ทางหลวงหมาย ๒๓๔๘ แยกขวามือ ระหว่างกิโลเมตรที่ ๑๔ และ ๑๕

ตำบลหายโศก

ตำบลหายโศก เว็บไซต์หายโศก : https://หายโศก.ไทย ประวัติความเป็นมา ตำบลหายโศกเดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลบ้านผือ ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ได้แยกการปกครองออกจากตำบลบ้านผือ จำนวน ๑๑ หมู่บ้าน ตั้งชื่อว่า “ตำบลหายโศก” โดยมีกำนันคนแรกชื่อว่า “นายระเบียบ เกาะกาใต้” สาเหตุที่ตั้งชื่อว่า “หายโศก” โดยชาวบ้านมีความเชื่อตามเรื่องเล่าขานกันว่า ในสมัยพญาขอม ได้มีบั้งไฟมาตกลงจนเป็นหลุมขนาดใหญ่ ซึ่งภาษาพื้นบ้านเรียกว่า “โสก” จากนั้นทำให้ราษฎรใช้น้ำในการอุปโภคบริโภคแล้วอยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา จึงได้ขยายความคำว่า “หายโสก” เปลี่ยนแปลงมาเป็นคำว่า “หายโศก” คำขวัญประจำตำบลหายโศก “ หงษาวดีธานีเก่า เกลือสินเธาว์โคกสีแก้ว งามเพริดแพร้วสาวไทยพวน ชมขบวนแห่บั้งไฟแสน เป็นดินแดนลานไม้เก่า เรื่องเล่าสืบสาน ตำนานพระธาตุทรายมูล สมบูรณ์ถิ่นแก้วมังกร

ตำบลบ้านค้อ

ตำบลบ้านค้อ ประวัติความเป็นมา ตำบลบ้านค้อเดิมขึ้นกับตำบลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี และได้แยกตัวจากตำบลบ้านผือ เมื่อ พ.ศ. 2529 ได้ยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2539 ตั้งที่ทำการที่บ้านค้อ หมู่ที่ 1 และได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลางเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2553 ต่อมาเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อได้ย้ายที่ทำการมาตั้งที่ใหม่ตรงบริเวณสามแยกระหว่างทางไปบ้านนาคูณและบ้านหนองกอง (ที่ปัจจุบัน) เนื่องจากสำนักงานเดิมประสบปัญหาน้ำท่วมทุกปีและมักได้รับคำท้วงติงจากผู้มาติดต่อราชการว่าทางเข้าสำนักงานซับซ้อน ไม่เป็นที่สังเกตเห็นง่าย เนื่องจากอยู่ท้ายหมู่บ้านไม่ติดถนนสายหลัก นายหนูเที่ยง หงษ์ทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค้อ คนปัจจุบันจึงมีนโยบายย้ายสำนักงานมายังที่ปัจจุบัน ซึ่งติดถนนเส้นหลักเดินทางง่าย และไม่มีปัญหาน้ำท่วม คำขวัญตำบลบ้านค้อ พืชเกษตรปลอดสารพิษ คุณภาพชีวิตประชาชนยั่งยืน ชุ่มชื่นลำห้วยซีด ฝีมือประณีตปลาร้าทรงเครื่อง

ตำบลบ้านผือ

ตำบลบ้านผือ

ตำบลบ้านผือ ประวัติความเป็นมา เทศบาลตำบลบ้านผือ เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลบ้านผือ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งสุขาภิบาลบ้านผือ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๔๙๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า ๕๗ เล่ม ๗๔ ตอน ๑๐ วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๐๐ ได้เปลี่ยนฐานะจากสุขาภิบาลขึ้นเป็นเทศบาลตำบลบ้านผือ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๙ ก ลงวันที่